STATUTORY DOCUMENTS

icon_pdf

Society Certificate

icon_pdf

Trust Certificate

icon_pdf

PAN Card

icon_pdf

TAN Card

icon_pdf

12A

icon_pdf

80G Certificate

icon_pdf

FCRA Certificate

SOUVENIR/ANNUAL REPORT

icon_pdf

2017-18

icon_pdf

2016-17

icon_pdf

2015-16

icon_pdf

2014-15

FCRA RETURN

icon_pdf

2015-16

icon_pdf

2014-15

icon_pdf

2013-14